Obchodní podmínky

 I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, kterým je LIDUMILA s.r.o. Sídlo Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště. Sklad, odesílání zásilek, vyzvednutí zboží je na adrese : Svatováclavská 433, 686 01 Uherské Hradiště, tel. +420 734 763 461, email: chranena.dilna@uhradiste.charita.cz. Obchodní údaje - IČO: 29194024, DIČ: CZ29194024, bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště, č.účtu:233993269/0300, a jinou fyzickou osobou jako kupujícím prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.lidumila.cz.

2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího jedná jako spotřebitel, i na případy, kdy zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jsou vyhotoveny v českém jazyce.

II. Uzavření kupní smlouvy

1. Internetová adresa www.lidumila.cz obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, jejíž je prodávající plátcem. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek mimo e-shop. 

2. Nabídky prodeje zboží jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

3. Prodávající je oprávněn objednané zboží dodat i prostřednictvím jiného dodavatele. V tomto případě odpovídá tak, jako by zboží dodal kupujícímu sám.

4. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména:

5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněna kontrola a změna vložených údajů. Po odeslání objednávky jsou údaje prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, která je součástí objednávky, nebo objednávku odmítne, a to i bez uvedení důvodu.

6. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího dodatečné potvrzení objednávky.

7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) zaslanou kupujícímu na jeho uvedenou adresu elektronické pošty.

8. Pokud prodávající kupujícímu neodešle do tří pracovních dnů od objednání zboží ani akceptaci objednávky ani její odmítnutí, má se za to, že objednávka nebyla akceptována a je stornována.

9. Kupující souhlasí s použitím komunikačním prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé každé ze stran při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí každá strana sama.

III. Cena zboží a platební podmínky

1. Cena za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující hradit:

2. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen „kupní cena“).

3. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) má kupující v případě uzavření smlouvy prostřednictvím využití prostředků komunikace na dálku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě, že na základě kupní smlouvy je dodáváno několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí. Odstoupení od smlouvy kupujícím musí být prokazatelně doručeno prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo jiným jednoznačným způsobem.

2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV. odst. 1 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

3. Prodávající je oprávněn provést ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4. Ve lhůtě 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odst. 3 tohoto článku vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu.

5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 V. Přeprava a dodání zboží

1. Místem dodání je adresa uvedená v elektronické objednávce.

2. Zboží je dodáno převzetím zboží kupujícím.

3. Prodávající se zavazuje dodat zboží v nejkratším možném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, resp. v akceptaci objednávky nebude uveden jiný termín, tak nejpozději do 30 dnů od akceptace objednávky.

4. Způsob přepravy zboží je uveden v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo v případě nemožnosti využití nebo jiných komplikací u způsobu přepravy zboží uvedeného v objednávce, využít jiný způsob přepravy, za který však může být kupujícímu účtována maximálně cena ve výši objednané přepravy.

VI. Odpovědnost za vady, záruka

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla/místa podnikání nebo jakékoliv provozovny prodávajícího, a může tak učinit i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a zaslání zboží třetí osobou.

3. Při prodeji nového spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v prodejním dokladu nebo záručním listu, stanovená delší.  Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním nebo na spotřební materiál. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

4. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

VII. Ochrana osobních dat

1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při respektování povinnosti správce dle zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 679 (GDPR).

2. Pravidla pro zpracování osobních údajů prodávajícím. Kupující vyplněním objednávkového tiskopisu a odesláním prostřednictvím e-shopu www.lidumila.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Prodávající zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu údajů obsažených v tomto tiskopise. Jedná se zejména o jméno a příjmení, popřípadě název firmy, e-mail, tel. číslo, u firem IČO a DIČ, adresa bydliště, sídlo firmy a dodací adresa. Výše uvedené osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací. Vyplněné objednávkové tiskopisy jsou uloženy v písemné a elektronické formě na nezbytně nutnou dobu a to nejdéle po dobu tří let a pak jsou skartovány a elektronicky vymazány. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá prodávající výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí přepravní společnosti, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Pokud zákazník nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů, má právo požádat písemnou formou prodávajícího o jejich vymazání z databáze zákazníků. Tyto osobní údaje budou vymazány nejpozději do 3 dnů od doručení Vaší písemné žádosti.

VIII. Mimosoudní řešení sporů, živnostenská kontrola

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

3. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

4. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Platnost změny obchodních podmínek je dnem jejich zveřejnění na www.lidumila.cz.

2. Tyto obchodní podmínky jsou účinné vůči kupujícímu dnem potvrzení závazné objednávky kupujícího prodávajícím.

3. Všechny texty, fotografie či ilustrace obsažené na webových stránkách www.lidumila.cz podléhají autorským právům a nesmějí být kopírovány či jinak užívány bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2023

Máte zájem o zasílání novinek?

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je LIDUMILA s.r.o., Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště, IČO: 29194024.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: LIDUMILA s.r.o., Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště, IČO: 29194024.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.